Adhesió a la declaració sobre accessibilitat universal

La Fundació s'ha adherit com a entitat a la Declaració de Barcelona sobre "L'accessibilitat universal, una contribució al bé comú" promoguda per la Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona. Aquesta Declaració pretèn conscienciar a la societat de la importància d’assolir la plena accessibilitat dels productes, béns, entorns i serveis, entenent aquesta com un requisit indispensable perquè les persones amb discapacitat puguin exercir els seus drets en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.

Tot i que s'ha avançat en matèria d'accessibilitat en els darrers anys, encara més de mig milió de persones amb discapacitat reconeguda a Catalunya segueixen trobant barreres físiques, comunicatives i socials, per accedir al món laboral, a l’educació i la formació professional, al transport públic, al transport de rodalies de RENFE, al comerç de proximitat, a bars i restaurants, a les activitats d’oci, a la cultura, a les activitats esportives,  així com per participar en els diferents activitats que s’organitzen des del seu municipi, donat que aquests obstacles impedeixen la participació plena i efectiva de una part de la ciutadania.

Per avançar positivament en l’aplicació d’aquesta legislació és necessari impulsar un canvi cultural basat en el paradigma del disseny universal, que dirigeixi les seves accions al desenvolupament de productes i entorns de fàcil accés per al nombre més gran de persones possible, sense la necessitat d'adaptar-los o redissenyar-los d'una forma especial.

El disseny universal ens apropa a la societat del bé comú ja que influeix de manera transversal en el conjunt de les polítiques, beneficia les persones de totes les edats i habilitats, facilita la no discriminació i és un instrument que permet portar una vida més independent.

Per tot l'exposat, manifestem que és necessari un compromís ètic i formal per a:

  • - L'aplicació de les mesures d’accessibilitat i disseny universal en tots els béns, entorns, productes i serveis.
  • - Millorar la sensibilitat i la conscienciació social mitjançant les accions adequades en matèria d'accessibilitat universal.
  • - Fomentar la no discriminació de les persones amb discapacitat, vetllant pel principi d'igualtat d'oportunitats.
  • - Aconseguir que el 4 de desembre d'aquest any 2017 tots els municipis de Catalunya compleixin amb els preceptes d'Accessibilitat Universal amb els ajustos raonables, quan allò no sigui possible.