Estatuts

Les fundacions d’àmbit autonòmic català es regulen pels seus estatuts i per la Llei 4/2008 de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil, relatiu a les persones jurídiques així com per la seva posterior modificació la Llei 7/2012 de 15 de juny. Els estatuts de la Fundació descriuren els següents apartats:

  • Les finalitats fundacionals i les activitats que es proposa dur a terme.
  • Les regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals i per tal de determinar els beneficiaris de la Fundació.
  • Les regles sobre l’organització o funcionament del patronat.
  • La regulació si s’escau, d’altres òrgans diferents al patronat.
  • Les disposicions que es considerin pertinents per tal d’evitar o regular el conflicte d’interessos.
  • La destinació dels bens sobrants en cas de dissolució.

Documentació adjunta

  • Podeu consultar els estatuts de la Fundació en aquest enllaç.
Darrera actualització: 23/06/2015