Missió, Visió i Valors

La Missió

La nostra Missió consisteix en:

 • Treballar i lluitar pels més desfavorits, amb prioritat pels infants, adolescents i joves, donant resposta a les necessitats reals de l’entorn del Raval.
 • Acompanyar en l’educació, la formació i assistència, lluitant contra la pobresa i l’exclusió social, oferint espais de prevenció.
 • Contribuir a la inclusió social, a partir de la igualtat d’oportunitats dels infants, adolescents i joves, donant suport i acompanyament  a les famílies.
 • Sensibilitzar, conscienciar, denunciar i proposar a la societat alternatives a la injustícia social.

Aquesta missió parteix d'una sensibilitat cap a la situació de risc dels infants que creixen en un entorn desfavorable i de la convicció que és necessari que s'estableixin mitjans i recursos d'acció social per a la defensa dels seus Drets i per assegurar la seva integració social i igualtat d'oportunitats. La defensa i desenvolupament dels Drets dels Infants és, per tant, la raó de ser del nostre projecte.

La Visió

Des de la Fundació tenim una Visió a mig termini que la podem definir de la manera següent:

 • Tenint en compte la realitat socioeconòmica del Raval, de la ciutat i de l’entorn mes general, volem arribar a la inclusió social plena i amb igualtat d’oportunitats dels infants, adolescents i joves, i de les seves famílies, en situació de vulnerabilitat social i econòmica.

Els Valors

Els valors que sustenten la nostra Fundació es poden resumir així:

 • Respecte a la diversitat cultural i confessional.
 • Defensa de la dignitat humana, llibertat, drets i oportunitats, etc.
 • Respecte als valors democràtics, pluralisme, tolerància, etc, en totes les seves perspectives (cultura, gènere, religió, valors...)
 • Pràctica de la coeducació.
 • Pràctica de la discriminació positiva per als més desfavorits, per tal d’arribar a la igualtat d’oportunitats.
 • Ens sentim solidaris i responsables, com a impuls per actuar.
 • Treballem per la Justícia, per a que tota persona tingui el que es requereix per a viure dignament.
 • Busquem la coherència entre les conviccions personals i les pràctiques i valors de l’organització.
 • Fomentem el compromís i la responsabilitat social.

Confiem i potenciem el Voluntariat, com a motor de sensibilització i transformació social.

Darrera actualització: 2015/12/17