Pressupostos

Els pressupost per al 2018 aprovat pel patronat serà de 875.108,89 € amb una previssió d'ingressos de 875.108,89 €.

El pressupost detallat per partides és:

Despeses 2018
RECURSOS HUMANS 596.210,89
Sous i seguretat social 596.210,89
   
APROVISIONAMENTS 158.648,00
Aliments 41.350,00
Donacions en espècies: aliments 40.000,00
Treballs realitzats per altres empreses i professionals 19.870,00
Ajuts a famílies 15.900,00
Altres aprovisionaments 41.528,00
   
DESPESES D'EXPLOTACIÓ 120.250,00
Lloguers 7.015,00
Reparacions i conservacions 3.337,00
Serveis professionals independents 42.813,00
Assegurances 3.767,00
Serveis bancaris 885,00
Publicitat i difusió 3.567,00
Subministraments 16.025,00
Altres serveis 22.744,00
Tributs 300,00
Altres despeses 19.797,00
   
TOTAL DE DESPESES 875.108,89
Ingressos 2018
PÚBLICS 396.162,14
Ajuntament de Barcelona 154.380,34
Diputació de Barcelona 3.200,00
Generalitat de Catalunya 238.581,80
   
SUBVENCIONS CPI 143.442,00
Fund. Bancaria La Caixa: Programa Proinfància 143.442,00
   
AJUDES PRIVADES ESPECÍFIQUES 191.240,00
Fund. Catalunya La Pedrera - Beques Accés 15.500,00
Banc dels Aliments-donacions 40.000,00
Fund. Pere Tarrès 9.640,00
Fund. Felix Llobet Nicolau 24.000,00
Fund. Cottet Mor 15.000,00
Fund. Grifols (Probitas) 2.100,00
Oficina 3063. de "la Caixa" 3.000,00
Fund. Maria Roviralta 2.000,00
Donacions específiques 80.000,00
   
ALTRES AJUDES I DONACIONS PRIVADES 138.264,75
Entitats i Escoles 39.800,00
Per a beques 4.100,00
Particulars 51.650,00
Donacions rebudes pendents d'imputar 42.714,75
   
ALTRES INGRESSOS 6.000,00
Prestació de serveis i altres 4.500,00
Financers 1.500,00
   
TOTAL D'INGRESSOS 875.108,89
Darrera actualització: 23/01/2018